x

NOTĂ de INFORMARE GENERALĂ emisă în temeiul Regulamentului U.E. 2016/679 (“GDPR”), referitoare la politica de prelucrare a datelor cu caracter personal, efectuată de către S.C.AMI COM S.R.L.
CUPRINS:

I. CADRUL GENERAL
II. CINE SUNTEM?
III. OBIECTIVUL GENERAL AL GDPR
IV. CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PROCESATE
IV. SCOPURI și TEMEIURI JURIDICE ale PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL (– art 13, al.1, lit c)- GDPR)
IV. 1. Pentru CLIENȚI și potențiali clienți
IV. 2. Pentru ANGAJAȚI și CANDIDAȚI la angajare
IV. 3. Pentru VIZITATORII locațiilor OPERATORULUI
IV. 4. Pentru PARTENERII COMERCIALI
IV. 5. Pentru VIZITATORII SITE-ului sau a ADRESELOR OPERATORULUI deținute pe REȚELELE DE SOCIALIZARE V. PRELUCAREA în temeiul INTERESULUI LEGITIM al Operatorului
VI. DESTINATARII SAU CATEGORIILE DE DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL
VII. PERIOADA PENTRU CARE VOR FI STOCATE DATELE CU CARACTER PERSONAL
VIII. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE
IX. PROCES DECIZIONAL AUTOMATIZAT INCLUZÂND CREAREA DE PROFILURI
X. MASURI DE SECURITATE A DATELOR PERSONALE PRELUCRATE
XI. REFUZUL PERSOANEI VIZATE
XII. FINAL

Întrucât OPERATORUL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, vă INFORMĂM cu privire la următoarele aspecte:

I. CADRUL GENERAL:

Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează în conformitate cu:
- legislaţia europeană (Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2016/680/CE, Directiva 2002/58/CE) în vigoare;
- legislaţia naţională (Legea nr. 129/2018 pentru modificarea și completarea Legii 102/2005; Legea nr.190/2018; Legea nr. 506/2004);
- legislația specifică domeniilor aferente scopurilor menționate mai jos (ex: legislația fiscală, financiar-contabilă, a muncii, penală etc.);

DEFINIȚII:

1. „date cu caracter personal” - orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

2. „prelucrare” - orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

II. CINE SUNTEM?

(Date privind Identitatea și datele de contact ale operatorului și, după caz, ale reprezentantului acestuia – art 13, al.1, lit a)- GDPR)

S.C.AMI COM S.R.L., cu sediul în Constanta, strada Stefan cel Mare, nr.1, înregistrată la ORC Constanta cu nr. J13/2176/1996, având CUI RO87556633, e-mail: office@irishpub.ro, tel. +40740 046 047, website: www.irishpub.ro,vă INFORMĂM prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le aveți în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare, precum și cu prevederile prezentei note de informare.

III. OBIECTIVUL GENERAL AL GDPR

Reprezinta ansamblul demersurilor efectuate in domeniul protecției datelor personale, reprezintand garantul respectării drepturilor fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, statuate cu precădere de art. 7 și 8 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene

IV. CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PROCESATE

Datele cu caracter personal procesate de către OPERATOR, la care se face referire în această INFORMARE, includ elemente de identificare de tipul - nume şi prenume, numele şi prenumele reprezentanţilor legali, telefon/ fax, adresă de e-mail, loc de muncă, profesie, formare profesională – diplome – studii, date bancare, imagine sau alte asemenea, care servesc la identificarea dumneavoastră sau a persoanelor care vă reprezintă ori pe care le reprezentaţi, precum și a bunurilor dvs.

În general, nu colectăm date cu caracter special (ex: ce se referă la originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate și prelucrarea de date genetice, de date biometrice, de date privind sănătatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală) decât dacă doriți dvs. să ni le oferiți sau dacă există o obligație legală care impune acest lucru ori apare vreo situație specifica conform art. 9, al. 2 GDPR (ce prevede situațiile de excepție ce permit prelucrarea datelor cu caracter special).

Datele speciale cu privire la sănătate sunt prelucrate, în funcție de situație, în baza consimțământului dumneavoastră, în scopul individualizării unor proceduri specifice pentru client, fie în baza obligațiilor legale ce-i revin operatorului (în domeniul ocupării forței de muncă și al securității sociale și protecției sociale- art 9, al 2, lit.b-GDPR), accesul la aceste date fiind limitat la personalul medical specializat și la persoane anume desemnate (ex: gestionare dosar resurse umane etc.).

În situația în care procesarea de date s-a făcut în baza CONSIMȚĂMÂNTULUI, persoana vizată are dreptul să își retragă în orice moment consimțământul. Astfel, puteți modifica sau elimina consimțământul în orice moment, și vom acționa imediat în consecință, cu excepția cazului în care există un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. OPERATORUL va colecta, utiliza, prelucra și furniza datele personale oferite de dumneavoastră, în funcție de calitatea pe care o aveți (de client, candidat la angajare, angajat, partener comercial, vizitator), în urmatoarele:

IV. SCOPURI și TEMEIURI JURIDICE ale PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

IV. 1. Pentru CLIENȚI și potențiali clienți

Nr. crt. SCOPURILE TEMEIUL JURIDIC
Punerea în executare a obligațiilor contractuale - Executarea contractului încheiat cu clientul (persoana vizată) și/sau efectuarea de demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea contractului.
Înregistrarea clienților la recepție inclusiv crearea unor baze de date specifice - Obligație legală (ex: Hotărârea nr. 237/2001 pentru aprobarea Normelor cu privire la accesul, evidența și protecția turiștilor în structuri de primire turistice)

FIE, în funcție de situație :

- Executarea contractului încheiat cu clientul (persoana vizată) și/sau efectuarea de demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea contractului. - Interesul legitim al operatorului
Inregistrarea clientilor minori - Executarea contractului încheiat cu clientul (persoana vizată) și/sau efectuarea de demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea contractului.

FIE, în funcție de situație :

- Consimțământ părinților sau reprezentanților legali ai minorului
Procesare date medicale, pentru individualizarea unor proceduri specifice pentru client (ex: regim alimentar, asigurarea accesului la tratament medical adecvat etc.) - Consimțământul clientului
Gestionarea activității de rezervare camere/ locații ale operatorului, restaurant etc - Executarea contractului încheiat cu clientul (persoana vizată) și/sau efectuarea de demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea contractului.

FIE, în funcție de situație:

- Obligație legală (ex: Hotărârea nr. 237/2001) - Interesul legitim al operatorului
Organizarea/ stabilirea unor sisteme de depozitare fizică a documentelor necesare a fi procesate - Obligație legală (Legea arhivelor naționale și legislația conexă)

FIE, în funcție de situație:

- Executarea contractului încheiat cu clientul (persoana vizată)
- Interesul legitim al operatorului
Punerea in aplicare a procedurilor interne, de asigurare a unor condiții optime, pe timpul cazării, respectiv:
- gestionarea accesului în cameră;
- gestionarea serviciilor hoteliere (telefon, bar, restaurant, pay TV, plaja privată, serviciul transport clienți, curațenie in camera, spalarie hotelieră etc.)
- Executarea contractului încheiat cu clientul (persoana vizată)
FIE, în funcție de situație:
- Interesul legitim al operatorului
Facturarea serviciilor și gestionarea sistemului contabil și de prelucrare a datelor financiare, privind achitarea contravalorii cazării și a serviciilor utilizate de client (ex: date privind cardurile bancare etc.) - Obligație legală (Legea 227/2015 privind Codul Fiscal și legislația conexă)
FIE, în funcție de situație:
- Executarea contractului încheiat cu clientul (persoana vizată)
Gestionarea relației cu clienții, înainte, pe timpul și după terminarea sejurului, privind:
- programul de loialitate
- implementarea datelor personale în baze de date specializate, în sistem letric și/sau informatic;
- Realizarea de statistici, rapoarte comerciale și alte analize specific;
- Gestionarea cererilor și reclamațiilor,
- Executarea contractului, pe segmentul referitor la participarea clientului ca membru în Programul de Loialitate
FIE, în funcție de situație:
- Interesul legitim sau obligație legală
- Realizarea de analize pentru profilarea persoanei vizate (ex: analiza istoricului rezervărilor, a preferințelor clienților, în scopul comunicării de oferte profilate; oferirea de beneficii în baza programului de loialitate; analize în vederea anticipării comportamentului viitor al clientului; analiza accesării websiteul și a conturilor de socializare ale Operatorului; analiza chestionarelor/ reclamațiilor/ sondajelor de opinie/comentariilor clienților), în vederea îmbunătățirii calității serviciilor oferite de către OPERATOR. - Consimțământul persoanei vizate pentru activitățile ce implică marketingul direct sau crearea de profilări, în baza unui proces decizional automat, FIE, în funcție de situație: - Executarea contractului, pe segmentul referitor la participarea clientului ca membru în Programul de Loialitate - Interesul legitim al OPERATORULUI, în vederea îmbunătățirii serviciilor oferite,
- Procesarea datelor personale pentru activități de marketing direct, trimiterea către clienți de oferte comerciale, materiale promoționale, newsletters, oferte turistice/ hoteliere sau de servicii specifice, promovate de OPERATOR sau de către partenerii săi comerciali (ex: promovarea anumitor branduri de firmă), sau contactarea telefonică a persoanelor vizate, pentru adaptarea serviciilor la solicitările clientului. - Consimțământul persoanei vizate pentru activitățile ce implică marketingul direct
Securizarea și îmbunătățirea navigării dvs pe website-ul / Facebook/ conturi pe rețele de socilizare ale Operatorului, prin:
- Facilități de navigare;
- Întreținere și suport;
- Implementarea masurilor de securitate și de prevenire a fraudelor pe net.
- Interesul legitim al OPERATORULUI, în vederea desfășurării normale a activității, administrării serviciilor IT și de securitate a rețelei, precu
Securizarea bunurilor și a persoanelor, prin masuri de pază adecvate (ex: monitorizare video, sisteme electronice de pază, instituirea unor proceduri interne de securitate etc.) - Interesul legitim al OPERATORULUI, în vederea desfășurării normale a activității economice și pentru Securizarea bunurilor și a persoanelor
FIE, în funcție de situație:
- Obligație legală (ex: Legea 333/2003-privind paza bunurilor; Hotărârea nr. 237/2001 pentru aprobarea Normelor cu privire la accesul, evidența și prot
Utilizarea diferitelor metode / servicii de localizare, ajutorare, în vederea identificării, căutării persoanelor cazate în locațiile operatorului, în situația unor evenimente grave, ce afectează locațiile (ex: dezastre naturale, atacuri teroriste etc.) - Protejarea intereselor vitale ale clienților
Folosirea serviciilor specializate ale unor terțe părți (ex: servicii IT, de paza, consultanta GDPR, resurse umane, contabilitate, juridice etc. în cazuri specifice). - Interesul legitim al OPERATORULUI, în vederea desfășurării normale a activității economice
FIE, în funcție de situație:
- Obligație legală
Organizare/derulare evenimente (ex: mese festive, protocolare, reuniuni culturale, științifice etc.), în vederea promovării serviciilor pe care le oferim și îmbunătățirii serviciilor noastre. - Executarea contractului, privind organizarea acestor evenimente
FIE, în funcție de situație:
- Interesul legitim al OPERATORULUI,
- Consimțământul persoanei vizate pentru activitățile ce implică marketingul direct sau preluarea de imagini sau înregistrări video-audio.
Înregistrarea și soluționarea notificărilor de încălcare a securității datelor cu caracter personal - Obligație legală (ex: legislația referitoare la arhivare și la GDPR etc.)
FIE, în funcție de situație:
- Interesul legitim al OPERATORULUI, în vederea gestionării încălcărilor de securitate
Publicarea de articole, reportaje, fotografii și/sau înregistrări video-audio, pe site-ul oficial și/sau pe conturile de socializare ale OPERATORULUI, în mass-media (radio/TV), în care apare imaginea persoanei vizate în mod distinct, singură sau în grup, de la evenimente organizate de Operator, în scopul promovării activității acestuia din urmă; - consimțământul persoanelor vizate


Politica privind protecția și securitatea datelor personale a OPERATORULUI este de a colecta numai datele personale necesare, în scopurile menționate, în condiții de responsabilitate, legalitate, echitate, transparență, exactitate, integritate, confidențialitate, pe perioade determinate.

Categorii de date cu caracter personal prelucrate de către OPERATOR, în scopurile menționate (exemplificare):
• prenumele; numele de familie; locul și data nașterii.
• numărul și seria actului de identitate (carte de identitate, pașaport, permis de ședere etc.), precum și, în funcție de situație, a documentului de călătorie etc.
• adresa (strada și numărul, localitatea, codul poștal, țara);
• cetățenia (această informație are numai scop statistic, data gestionată fără a putea fi asociată ulterior cu persoana dată),
• adresa e-mail;
• numărul de telefon mobil;
• numărul camerei;
• tipul cardului bancar/cardului de credit;
• numărul cardului bancar/cardului de credit;
• numele titularului cardului bancar/cardului de credit;
• data expirării cardului bancar/cardului de credit;
• codul CVC/CVV al cardului bancar/cardului de credit (aceste coduri de verificare sunt cunoscute la MasterCard sub denumirea Card Validation Code (CVC2), iar la Visa International se folosește Card Verification Value (CVV2)).
• date privind autovehiculele pe care le parcați/ opriți/ staționați în zona deținută de OPERATOR;
• date colectate din cardurile de acces (ora intrării și ieșirii) în locațiile OPERATORULUI;
• date primite de la partenerii contractuali (tur-operatori, agenții de turism, organizatori de evenimente) și transmise către OPERATOR (îndeosebi liste de clienți etc.)
• date contextualizate de serviciile oferite de către OPERATOR (room-service, saună etc.) sau din analizele interne ale OPERATORULUI;
• date rezultate din analiza comentariilor clienților transmise Operatorului (fie la Recepție, fie în alta formă) sau pe adresele de posta electronica ale OPERATORULUI ori pe rețelele de socializare (tip Whatsapp, Facebook, Instagram etc.);
• date obținute din utilizarea camerelor de supraveghere video sau a sistemelor de localizare ale OPERATORULUI.

În mod excepțional:
• CNP
• copii după documentele prezentate
• alte date ce se impun în situații specifice, conform legii;

IV. 2. Pentru ANGAJAȚI și CANDIDAȚI la angajare

Gestionarea datelor candidaților (pentru angajare/ voluntariat sau ucenicie) pentru locuri de muncă oferite de OPERATOR în vederea selecționării candidaților adecvați. - Consimțământul candidatului: Se presupune, dpdv juridic, că persoanele, care în căutarea unui loc de muncă și-au depus autobiografia (CV-ul) sub orice formă la OPERATOR, au consimțit la gestionarea datelor lor personale de către OPERATOR.
Date din scrisorile de recomandare (opinii, caracterizări, date cu caracter personal ale emitenților etc.) - consimțământul emitenților (pentru datele cu caracter personal ale acestora) FIE, în funcție de situație: - interes legitim - privind alte persoane identificate sau identificabile menționate în documentele respective
Transferul datelor candidaților către terți parteneri - Consimțământul candidatului: Operatorul va transmite terților CV-urile candidaților și/sau datele personale incluse în acestea numai cu acordul expres, scris și prealabil al candidatului
Încheierea și executarea Contractului Individual de muncă, precum și pentru completarea Dosarului de Personal (exemplificam: gestionarea, planificarea si organizarea muncii; asigurarea egalitatii si diversitatii la locul de muncă; asigurarea sanatatii si securitatii la locul de muncă; evaluarea capacității de muncă a salariaților; valorificarea drepturilor de asistență socială; exercitarea drepturilor legate de ocuparea unui loc de muncă; organizarea incetarii raporturilor de muncă.) - Obligație legală (ex: legislația muncii, legislația fiscală, medicina muncii etc..)
Respectarea legislației financiar-contabile (ex: salarizare, prime, recuperări daune etc.) - Obligație legală (ex: legislația fiscal-contabilă etc..)
Comunicarea/ Pastrarea legăturii operative cu angajatul/ candidatul - consimțământul persoanelor vizate FIE, în funcție de situație: - Interes legitim
Realizarea unor tranzacții, restructurări sau a altor operațiuni - Interes legitim FIE, în funcție de situație: - obligații legale
Apărarea drepturilor și a intereselor OPERATORULUI sau ale altor persoane înaintea instanțelor de judecată, a executorilor judecătorești, a notarilor publici, a altor autorități publice, a tribunalelor arbitrale, a mediatorilor sau a altor organisme publice sau private care soluționează dispute, a avocaților, consultanților noștri (cum ar fi auditori ori experți sau specialiști) sau ale altor persoane fizice sau juridice, publice sau private, care sunt implicate în acele dispute - Interes legitim FIE, în funcție de situație: - obligații legale
Prevenirea fraudelor prin transmiterea acestor date către consultanții noștri din diverse domenii – auditori, avocați etc. ori prin consultarea acestor date - interes legitim FIE, în funcție de situație: - obligație legala
Despre datele terților (date cu caracter personal privitoare la alte persoane - de exemplu, reprezentanții dumneavoastră, membrii de familie, persoanele aflate în întreținere etc.,) - consimțământul salariatului pentru minori (Operatorul trebuie să aducă la cunoștința terțelor părți prezenta INFORMARE, precum și sursa de unde provin datele- art. 14 GDPR) FIE, în funcție de situație: - interes legitim
Securizarea bunurilor și a persoanelor, prin masuri de pază adecvate (ex: monitorizare video, sisteme electronice de pază, instituirea unor proceduri interne de securitate etc.) - Interesul legitim al OPERATORULUI, în vederea desfășurării normale a activității economice și pentru Securizarea bunurilor și a persoanelor FIE, în funcție de situație: - Obligație legală (ex: Legea 333/2003-privind paza bunurilor)
Utilizarea diferitelor metode / servicii de localizare, ajutorare, în vederea identificării, căutării persoanelor aflate în locațiile operatorului, în situația unor evenimente grave, ce afectează locațiile (ex: dezastre naturale, atacuri teroriste etc.) - Protejarea intereselor vitale personalului
Gestionarea sistemului electronic de acces (card de acces în locațiile OPERATORULUI: camere, restaurant, bar, parcare etc.) - Executarea contractului individual de muncă FIE, în funcție de situație: - Interesul legitim al OPERATORULUI, în vederea desfășurării normale a activității economice și pentru Securizarea bunurilor și a persoanelor
Punerea în aplicare a dispozițiilor conducerii Operatorului, a Procedurilor interne, a Regulamentului de Ordine Interioară etc. - Executarea contractului individual de muncă FIE, în funcție de situație: - Interesul legitim al OPERATORULUI, în vederea desfășurării normale a activității economice
Folosirea serviciilor specializate ale unor terțe părți (ex: servicii IT, de paza, consultanta GDPR, resurse umane, juridice: pentru recuperarea unor debite sau pentru reprezentarea în fața organelor judiciare, a instanțelor de judecată sau a altor organisme publice sau private, contabilitate etc. în cazuri specifice). - Interes legitim FIE, în funcție de situație: - obligații legale - contract
Prezentarea echipei profesionale (imagine, date de stare civila, funcție etc.) a OPERATORULUI, pe site-ul oficial sau în alte locuri special amenajate, în scopul promovării imaginii și calității serviciilor oferite de către OPERATOR. - consimțământul persoanelor vizate
Publicarea de articole, reportaje, fotografii și/sau înregistrări video-audio, pe site-ul oficial și/sau pe conturile de socializare ale OPERATORULUI, în mass-media (radio/TV), în care apare imaginea persoanei vizate (angajatului) în mod distinct, singură sau în grup, de la evenimente organizate de Operator, în scopul promovării activității acestuia din urmă; - consimțământul persoanelor vizate


Categorii de date cu caracter personal prelucrate de OPERATOR (exemplificare):

Pentru angajați:

● nume și prenume;
● data și locul nașterii
● cod numeric personal
● datele de stare civilă
● cetățenia și țara de proveniență
● copie documente de identitate și stare civilă
● adresă
● semnătura
● acte de studii (atestate, diplome etc.)
● locuri de muncă anterioare
● stare de sănătate
● orele lucrate/ zilele lucrate
● contul bancar
● salariul
● serie și număr card
● cazier judiciar (atunci când este cazul -doar dacă prevede legislația)
● numărul de telefon și adresa de poștă electronică;
● număr de înmatriculare autoturism (inclusiv imagini autoturism)
● imagini preluate de sistemele de supraveghere CCTV sau prin alte mijloace
● alte date solicitate de către entitățile terțe cu care colaborăm

Pentru candidați sau persoane aflate în practică/ stagiu:

● nume și prenume
● datele dumneavoastră de contact (număr de telefon, adresă de e-mail)
● experiența dumneavoastră profesională
● studii
● orice alte informații din Curriculum Vitae (CV)
● alte date din documentele pe care le-am putea solicita de la dumneavoastră ori pe care ni le transmiteți voluntar;

IV. 3. Pentru VIZITATORII locațiilor OPERATORULUI


Pentru a asigura securitatea patrimoniului şi personalului OPERATORULUI - interesul legitim - pentru protecția acestor spații,
Răspuns la solicitările autorităților sau prelucrarea datelor în alte cazuri legale - obligație legală de a comunica datele dumneavoastră către anumite autorități, de a stoca datele dumneavoastră pe o anumită perioadă sau de a vă prelucra într-un alt mod datele
Apărarea drepturilor și a intereselor noastre sau ale altor persoane - constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor sau intereselor noastre sau ale altor persoane înaintea instanțelor de judecată, a executorilor judecătorești, a notarilor publici, a altor autorități publice, a tribunalelor arbitrale, a mediatorilor sau a altor organisme publice sau private care soluționează dispute, a avocaților, consultanților noștri (cum ar fi auditori ori experți sau specialiști) sau ale altor persoane fizice sau juridice, publice sau private, care sunt implicate în acele dispute - obligație legală
Prevenirea fraudelor – pentru ca activitatea noastră să se desfășoare în condiții de legalitate, iar din acest motiv putem prelucra datele dumneavoastră (cum ar fi prin transmiterea acestor date către consultanții noștri din diverse domenii – consultanti, avocați etc. ori prin consultarea acestor date) - interes legitim - de a asigura legalitatea operațiunilor noastre
Securizarea bunurilor și a persoanelor, prin masuri de pază adecvate (ex: monitorizare video, sisteme electronice de pază, instituirea unor proceduri interne de securitate etc.) - Interesul legitim al OPERATORULUI, în vederea desfășurării normale a activității economice și pentru Securizarea bunurilor și a persoanelor FIE, în funcție de situație: - Obligație legală (ex: Legea 333/2003-privind paza bunurilor)
Utilizarea diferitelor metode / servicii de localizare, ajutorare, în vederea identificării, căutării persoanelor aflate în locațiile operatorului, în situația unor evenimente grave, ce afectează locațiile (ex: dezastre naturale, atacuri teroriste etc.) - Protejarea intereselor vitale personalului
Folosirea serviciilor specializate ale unor terțe părți (ex: servicii IT, de paza, consultanta GDPR, resurse umane, contabilitate, juridice etc. în cazuri specifice). - Interes legitim FIE, în funcție de situație: - obligații legale legitim - contract
Comunicare în scop de marketing - consimțământul persoanelor vizate
Publicarea de articole, reportaje, fotografii și/sau înregistrări video-audio, pe site-ul oficial și/sau pe conturile de socializare ale OPERATORULUI, în mass-media (radio/TV), în care apare imaginea persoanei vizate (angajatului) în mod distinct, singură sau în grup, de la evenimente organizate de Operator, în scopul promovării activității acestuia din urmă; - consimțământul persoanelor vizate


Categorii de date cu caracter personal prelucrate (exemplificare):

● nume și prenume
● date din documentele de identificare
● numele și numărul de înmatriculare al mașinii
● prelucrarea de imagini (înregistrări video) cu dumneavoastră
● datele oferite de către dumneavoastră sau solicitate de către institutiile statului, in temeiul legii

V. 4. Pentru PARTENERII COMERCIALI

Pentru a menține legătura contractuală - executarea contractului comercial FIE, în funcție de situație: - interesul legitim de a asigura gestionarea corespunzătoare a relației contractuale
Pentru comunicări privind probleme de specialitate - executarea contractului comercial FIE, în funcție de situație: - interesul legitim de a asigura gestionarea corespunzătoare a relației contractuale
Solicitarea de date cu caracter personal, impuse de legislația în vigoare (ex: facturare servicii etc.) - obligație legală
Organizare/derulare evenimente (ex: mese festive, protocolare, reuniuni/ conferințe culturale, științifice etc.), în vederea promovării serviciilor pe care le oferă Operatorul. - consimțământul
Publicarea de articole, reportaje, fotografii și/sau înregistrări video-audio, pe site-ul oficial și/sau pe conturile de socializare ale OPERATORULUI, în mass-media (radio/TV), în care apare imaginea persoanei vizate (angajatului) în mod distinct, singură sau în grup, de la evenimente organizate de Operator, în scopul promovării activității acestuia din urmă; - consimțământul
Comunicare în scop de marketing - consimțământul
Soluționarea cererilor (cerințe, reclamații, sau oricăror altor întrebări pe care ni le transmiteți în cadrul relației cu dumneavoastră) - executarea contractului FIE, în funcție de situație: - Interesul legitim sau Obligație legală
Securizarea bunurilor și a persoanelor, prin masuri de pază adecvate (ex: monitorizare video, sisteme electronice de pază, instituirea unor proceduri interne de securitate etc.) - Interesul legitim al OPERATORULUI, în vederea desfășurării normale a activității economice și pentru Securizarea bunurilor și a persoanelor FIE, în funcție de situație: - Obligație legală (ex: Legea 333/2003-privind paza bunurilor)
Utilizarea diferitelor metode / servicii de localizare, ajutorare, în vederea identificării, căutării persoanelor aflate în locațiile operatorului, în situația unor evenimente grave, ce afectează locațiile (ex: dezastre naturale, atacuri teroriste etc.) - Protejarea intereselor vitale personalului
Gestionarea sistemului electronic de acces (card de acces în locațiile OPERATORULUI: camere, restaurant, bar, parcare etc.) - Executarea contractului FIE, în funcție de situație: - Interesul legitim al OPERATORULUI, în vederea desfășurării normale a activității economice și pentru Securizarea bunurilor și a persoanelor
Folosirea serviciilor specializate ale unor terțe părți (ex: servicii IT, de paza, consultanta GDPR, resurse umane, juridice, contabilitate etc, în cazuri specifice). - Interes legitim FIE, în funcție de situație: - obligații legale - contract


Categorii de date cu caracter personal prelucrate (exemplificare):

- numele –prenumele,
- adresa de e-mail, numărul și seria actului de identitate; semnătura;
- numărul de telefon,
- număr de înmatriculare autoturism (inclusiv imagini autoturism)
- imagini preluate de sistemele de supraveghere CCTV
- alte date cu caracter personal puse la dispoziția OPERATORULUI: funcție, loc de muncă etc.
- informații cuprinse în cererea pe care ne-o transmiteți

IV. 5. Pentru VIZITATORII SITE-ului sau a ADRESELOR OPERATORULUI deținute pe REȚELELE DE SOCIALIZARE

Monitorizarea traficului şi îmbunătățirea conţinutului site-urilor. - obligație legală (în cazul în care OPERATORUL este obligat legal să divulge anumite date cu caracter personal autorităților publice), FIE, în funcție de situație: - executarea unui contract încheiat de OPERATORUL în contextul unei anumite tranzacții sau - interesul legitim al OPERATORULui de a efectua o tranzacție în cel mai eficient mod. - consimțământul dat prin acceptarea Politicii de COOKIE
Profilare client în scop de marketing direct - consimțământul dat de client prin acceptarea Politicii de COOKIE
Comentarii în cadrul articolelor publicate pe site - interesul legitim al OPERATORULui
Abonarea la newsletter-ul OPERATORULUI - Consimțământul/ acordul în mod expres în acest scop confirmând abonarea la newsletter-ul (buletinul de știri). Vă puteți retrage acordul în orice moment exprimându-vă opțiunea de a nu mai primi buletine informative în viitor, făcând clic pe link-ul „Dezabonare” în mesajul de e-mail care conțin cel mai recent buletin de știri. Sau ne puteți scrie în acest scop la adresa office@irishpub.ro
Folosirea serviciilor specializate ale unor terțe părți (ex: servicii IT, de paza, consultanta GDPR, resurse umane, contabilitate, juridice: pentru recuperarea unor debite sau pentru reprezentarea în fața organelor judiciare, a instanțelor de judecată sau a altor institutii, în cazuri specifice). - Interes legitim FIE, în funcție de situație: - obligații legale - contract


Categorii de date cu caracter personal prelucrate (exemplificare):
- ora și datele accesării unui site Internet și adresa IP de la care a fost accesat site-ul respectiv, browser utilizat etc.

V. PRELUCAREA în temeiul INTERESULUI LEGITIM al Operatorului

În cazul în care prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, OPERATORUL va evalua aceste situații, pentru a nu fi în situația în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.

VI. DESTINATARII SAU CATEGORIILE DE DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Fie în baza legii, fie având garanția unor angajamente scrise de confidențialitate, putem divulga datele cu caracter personal procesate către terţi (parteneri comerciali, autorități publice etc.), însă cu respectarea principiului minimizării datelor și a diseminării pentru scopuri specifice, către:
TERȚ SCOP TEMEI JURIDIC
furnizorii de servicii de IT sondare a gradului de satisfacție Consimțământul persoanei vizate
furnizorii de servicii de marketing marketing Consimțământul persoanei vizate
serviciile externalizate de pază pază - Contract FIE, în funcție de situație: - Interes legitim ori Obligatie legala
serviciile externalizate de contabilitate contabilitate - Contract FIE, în funcție de situație: - Interes legitim ori Obligatie legala
serviciile externalizate de securitate si sanatate in munca securitate si sanatate in munca - Contract FIE, în funcție de situație: - Interes legitim ori Obligatie legala
serviciile externalizate de medicina muncii medicina muncii - Contract FIE, în funcție de situație: - Interes legitim ori Obligatie legala
serviciile externalizate de resurse umane resurse umane - Contract FIE, în funcție de situație: - Interes legitim ori Obligatie legala
serviciile externalizate de consultanță GDPR consultanță GDPR - Contract FIE, în funcție de situație: - Interes legitim ori Obligatie legala
serviciile externalizate de transport clienți/ închiriere auto transport clienți/ închiriere auto - Contract FIE, în funcție de situație: - Interes legitim
serviciile externalizate de catering catering - Contract FIE, în funcție de situație: - Interes legitim
serviciile externalizate de asistență medicală asistență medicală - Contract FIE, în funcție de situație: - Interes legitim - Interes vital
serviciile externalizate de curierat curierat - Contract FIE, în funcție de situație: - Interes legitim
serviciile externalizate de organizare evenimente social-culturale sau de divertisment organizare evenimente social-culturale sau de divertisment - Contract FIE, în funcție de situație: - Interes legitim - Consimțământ client
serviciile externalizate de mentenanță, întreținere și administrare mentenanță, întreținere și administrare - Contract FIE, în funcție de situație: - Interes legitim
serviciile externalizate de arhivare arhivare - Contract FIE, în funcție de situație: - Interes legitim - Obligatie legala
societățile de recuperare creanțe recuperare creanțe - Contract FIE, în funcție de situație: - Interes legitim/ obligație legală
furnizori de servicii de call center Sondaje si marketing Consimțământul persoanei vizate
furnizori de servicii prin care se transmit comunicările de marketing marketing Consimțământul persoanei vizate
societăți de asigurare si reasigurare asigurare si reasigurare Consimțământul persoanei vizate FIE, în funcție de situație: - Interes legitim/obligație legală
agenții de cercetare a pieței cercetare a pieței Consimțământul persoanei vizate
Persoane implicate în realizarea unor tranzacții, restructurări sau a altor operațiuni (ex: judecător sindic, achizitori sau consultanți etc.) tranzacții, restructurări sau a altor operațiuni - Contract FIE, în funcție de situație: - Interes legitim - Obligație legală
Alte servicii specifice (ex: executori judecătorești etc.) servicii specifice - Contract FIE, în funcție de situație: - Interes legitim/ Obligație legală
autorităţi publice (ex: Poliția, ANAF, ANAP, ITM, organele de cercetare penala, instanțele de judecată etc.) Prevederi legale (din domeniul turismului, lupta anticorupție, punerea în aplicare a hotărârilor judecătorești sau a altor organisme investite de statul roman cu putere decizionala etc.) obligația legală

Datele dumneavoastră personale vor putea fi dezvăluite, în scopurile amintite mai sus:

a) partenerilor comerciali ai Operatorului de pe teritoriul Uniunii Europene;
b) sau in afara Uniunii Europene, prin intermediul unor instrumente juridice și în baza unor garanții adecvate reglementate de Comisia Europeana și/sau de către alte autorități naționale, respectiv în alte state care să asigure un nivel adecvat de protecție a datelor.

VII. PERIOADA PENTRU CARE VOR FI STOCATE DATELE CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal procesate de către OPERATOR vor fi stocate cât e necesar pentru realizarea scopului în care au fost colectate sau pâna la împlinirea termenului legal prevăzut de lege. Periodic vor fi reevaluate datele, urmând a se stabili necesitatea păstrarării sau distrugerii acestor date, în funcție de relevanța, corectitudinea, actualitatea lor, protejarea intereselor Operatorului, formularea unor acțiuni în instanță, prezentarea ca probe în cazul unor controale autorizate sau in comisiile disciplinare etc.
Pentru datele procesate în baza unei obligații legale, se vor respecta termenele din actele normative (ex: statele de plată se vor păstra pentru 50 de ani, dosarele de personal 75 de ani, iar actele contabile între 5 si 10 ani, fisele de intrare-iesire turisti-5 ani).
Periodic se va analiza oportunitatea păstrării datelor deținute și concordanța cu obligația legală a păstrării acestora, urmând a lua măsuri de distrugere a acestora, atunci când se impune (ex: cele păstrate în format letric - prin mijloace ce asigură distrugerea irecuperabilă: ardere, tocare; iar cele în format electroni sau digital-prin mijloace tehnice specific).

VIII. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

În baza prevederilor GDPR (art. 13-21), persoanele vizate de prelucrarea (de către Operator sau de către procesorii de date împuterniciți) datelor cu caracter personal au următoarele drepturi:

DREPTUL CONȚINUTUL DREPTULUI CONDIȚII DE EXERCITARE
DREPTUL DE ACCES - de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective - se vor comunica: detalii privind categoriile de date prelucrate, sursele datelor, scopul, destinatarii, bazele legale, durata, numele și adresa procesorului de date, alte detaliile (ex: existența dreptului de rectificare, ștergere, restricționare, de a se opune prelucrării, de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere; existența unui proces decizional automatizat; uneori și garanțiile de securitate). - se poate furniza o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, gratuit. Pentru următoarele copii operatorul poate solicita o taxă rezonabilă, pentru cheltuieli administrative.
DREPTUL DE RECTIFICARE - solicitarea rectificării inexactităților datelor privitoare la persoana vizată - în funcție de scopurile prelucrării, se pot completa datele cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.
DREPTUL DE A SOLICITA ȘTERGEREA - ștergerea de către operator a datelor, la solicitarea scrisă a persoanei vizate - datele au fost colectate ilegal, - data limita pentru stocarea datelor a expirat, - a fost exercitat dreptul la opoziție -- prelucrarea datelor s-a efectuat în bază de consimțământ și acesta a fost, ulterior, retras;
DREPTUL DE RESTRICȚIONARE - solicitarea de către persoana vizată a restricționării prelucrării, de către Operator, a datelor cu caracter personal ce o privesc (a) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor; (b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; (d) persoana vizată s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
DREPTUL DE OPOZIȚIE - posibilitatea persoanei vizate de a se opune prelucrării datelor ce o vizează; (1) În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții. Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. (2) Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.
DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR - de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului - de a solicita transmiterea acestor date altui operator - datelor se vor primi într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau implică un efort disproporţionat.
DREPTUL LA RETRAGEREA CONSIMȚĂMÂNTULUI - de a vă retrage consimțământul - când datele au fost prelucrate în temeiul consimțământului persoanei vizate. - Retragerea se poate face în orice moment, la fel de ușor cum a fost acordat inițial consimțământul; - retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor efectuată înainte de retragere
DREPTUL DE A DEPUNE O PLÂNGERE LA AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE - de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP - dacă datele au fost prelucrate de către Operator sau în numele Operatorului

Puteţi să vă exercitaţi drepturile menţionate mai sus şi să aflaţi mai multe despre astfel de drepturi prin depunerea UNEI CERERI SCRISE, la adresa Operatorului de date, respectiv: S.C.AMI COM S.R.L., cu sediul în Constanta, strada Stefan cel Mare, nr.1, înregistrată la ORC Constanta cu nr. J13/2176/1996, având CUI RO87556633, e-mail: office@irishpub.ro, tel. +40740 046 047, website: www.irishpub.ro,

IX. PROCES DECIZIONAL AUTOMATIZAT INCLUZÂND CREAREA DE PROFILURI

SITUAȚII:

1) Existența unui proces decizional automatizat
Persoana vizată poate fi supusă unei decizii bazate pe prelucrarea automată a datelor, precum crearea de profiluri. În acest caz, persoana vizată are dreptul de a beneficia de intervenția umană din partea operatorului, de a vă exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

FIE

2) Inexistența unui proces decizional automatizat
Nu luăm decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră (inclusiv crearea de profiluri) care să producă efecte juridice cu privire la dumneavoastră sau care să vă afecteze într-un mod similar într-o măsură semnificativă.

X. MASURI DE SECURITATE A DATELOR PERSONALE PRELUCRATE

OPERATORUL se obligă pentru scopurile specificate, pentru protejarea și asigurarea informațiilor procesate împotriva distrugerilor accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii, accesului neautorizat sau oricărei alte forme de prelucrare ilegală. Măsurile organizatorice şi tehnice sunt orientate pe: Identificarea şi autentificarea utilizatorului; Tipul de acces; Colectarea datelor; Execuţia copiilor de siguranţă; Instruirea personalului; Sistemele de telecomunicații; Folosirea computerelor; Imprimarea datelor.
De asemenea, punem în vedere furnizorilor de servicii și partenerilor comerciali, faptul că trebuie să asigure măsuri tehnice și organizatorice, de securitate a datelor personale ce le prelucrează, în baza relației comerciale cu Operatorul.

XI. REFUZUL PERSOANEI VIZATE

Refuzul persoanei vizate de a transmite către OPERATOR datele cu caracter personal si/sau de a permite prelucrarea de către OPERATOR a datelor cu caracter personal conduce la imposibilitatea executării contractului dintre părți, prestării de servicii/furnizării de bunuri care au legătură cu activitatea principala a OPERATORULUI, precum si a altor servicii conexe/similare, inclusiv utilizarea aplicațiilor/serviciilor online, in funcție de serviciile de care beneficiază/poate beneficia fiecare client in parte.

XI. REFUZUL PERSOANEI VIZATE

Prin prezenta INFORMARE (ce reprezintă Politica noastră de Confidențialitate) vă asigurăm că datele furnizate nu vor fi prelucrate decât în scopurile pentru care au fost solicitate. OPERATORUL nu va folosi niciodată datele dumneavoastră personale în alte scopuri și nici nu va permite transmiterea lor către alte entități, cu excepția situațiilor menționate mai sus sau a celor prevăzute de lege, care instituie o obligație legală în acest sens.

Pentru mai multe informații cu privire la Datele dumneavoastră cu caracter personal vă veți putea adresa OPERATORULUI, ce poate fi contactat la adresa de e-mail menționată office@irishpub.ro.